'; ?>
'; ?>

Algemene voorwaarden

I Algemeen

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
 Lingua: Taalbureau Lingua, gevestigd Clervauxlaan 31, 5625 LA Eindhoven
 Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die diensten van Lingua afneemt.
 Opdracht: iedere overeenkomst die tussen Lingua en Opdrachtgever tot stand komt.

Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden 'naar de geest' van deze bepalingen. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

II Offertes

1  Alle offertes en aanbiedingen van Lingua zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.
2  De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

III Overeenkomst

1  De overeenkomst tussen Lingua en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2  Lingua heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3  De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Lingua aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Lingua worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Lingua zijn verstrekt, heeft Lingua het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
4  Indien een Opdrachtgever de overeenkomst annuleert, dan is de Opdrachtgever een schadevergoeding verschuldigd van 15% over het bedrag dat bij uitvoering van de overeenkomst betaald zou moeten worden.
5  Indien Lingua de opdracht(en) vrijwel geheel heeft uitgevoerd, is de Opdrachtgever niet meer gerechtigd de overeenkomst te annuleren.
6  Lingua is gerechtigd zonder opgaaf van redenen het aangaan van een overeenkomst te weigeren.

IV Levertijd

1  Lingua dient de tekst te leveren binnen de vastgestelde termijn. Deze termijn vangt aan nadat Lingua de getekende opdrachtbevestiging en offerte ontvangen heeft, dan wel alle gegevens die noodzakelijk zijn voor een juiste uitvoering van de opdracht.
2  Onvoorziene omstandigheden, samenhangend met tussentijdse wijzigingen in de opdracht, of met buiten de macht van Lingua gelegen factoren, kunnen leiden tot een aanpassing van de levertijd waarvan de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk in kennis wordt gesteld.

V Overmacht

1  Lingua is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, of krachtens omstandigheden die het gevolg zijn van een wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen.
2  Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Lingua geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Lingua niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.

VI Betaling

1  Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk of via e-mail anders is overeengekomen. Na de tweede herinnering is Lingua gerechtigd administratiekosten in rekening te brengen.
2  Lingua kan bij opdrachten waarvan het honorarium meer dan vijftig euro bedraagt, betaling van een voorschot verlangen van een derde van het verschuldigde bedrag.

VII Aansprakelijkheid

1  Lingua is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Lingua is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
2  De Opdrachtgever kan er geen beroep meer op doen dat hetgeen is geleverd niet aan de overeenkomst beantwoordt, indien hij dit niet binnen één week nadat hij dit heeft ontdekt of had moeten ontdekken, maar uiterlijk binnen één maand na levering van de diensten schriftelijk aan Lingua heeft gemeld. Als de Opdrachtgever niet binnen deze termijn reageert, kan van Lingua geen nakoming en/of schadevergoeding in welke zin dan ook meer worden gevorderd.
3  De aansprakelijkheid van Lingua is beperkt tot maximaal het factuurbedrag dat per uit te voeren opdracht aan de Opdrachtgever in rekening is gebracht.
4  Lingua is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

VIII Auteursrecht

1  Het auteursrecht op teksten, voorstellen voor een opdracht en de daarbij behorende stukken berust bij Lingua. De Opdrachtgever is verplicht vooraf toestemming te vragen voor het hergebruiken van teksten. Lingua kan hiervoor een auteursrechtenvergoeding verlangen.
2  Voor het in het kader van herschreven en gecorrigeerde teksten berust het auteursrecht - enkel en alleen als Lingua het overeengekomen bedrag voor de verrichte dienstverlening volledig heeft ontvangen - bij de Opdrachtgever.

IX Vrijwaring

De Opdrachtgever vrijwaart Lingua voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Lingua toerekenbaar is. Indien Lingua uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Lingua zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Lingua, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Lingua en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

X Geheimhouding

1  Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
2  Lid 1 geldt niet als Lingua door wettelijk voorschrift gehouden is bepaalde zaken aan derden mede te delen.

XI Geschillen

1  Op alle overeenkomsten die Lingua heeft gesloten en op alle werkzaamheden die Lingua heeft uitgevoerd of dient uit te voeren, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2  Van alle geschillen die voortvloeien uit overeenkomsten die tussen Lingua en de Opdrachtgever zijn aangegaan, is de rechter in het Arrondissement te 's-Hertogenbosch bij uitsluiting bevoegd daarvan kennis te nemen, behoudens een andere competentieregeling die dwingendrechtelijk uit de wet voortvloeit.

'; ?>